Sastanak socijalnih radnika

Aktiv socijalnih radnika, pri Udruženju stručnih radnika socijalne zaštite, organizovao je Fokus grupu u Domu za duševno obolela lica “1.Oktobar” Stari Lec, 21.05.2019. godine. Na ovom sastanku pokrenuto je  istraživanje pod radnim nazivom “Profesionalni identitet socijalnih radnika u Srbiji” u kojem traga za odgovorima na pitanje: Šta su ključna obeležja socijalnog rada u posttranzicionoj Srbiji i koji faktori dominantno utiču na izgradnju profesionalnog identiteta socijalnih radnika?

Krajnji ishod istraživanja je izrada studije o pregledu postojećeg stanja, ali i kreiranje preporuka za obezbeđivanje podrške i osnaživanje socijalnih radnika na individualnom, organizacijskom i sistemskom nivou. Fokus grupi su prisustvovali i naši zaposleni.