Dom za odrasle i starije

Prvi pisani podaci o ustanovi potiču iz 1947. godine kada se spominje kao “Dom staraca”, a tek je 10. februara 1949.godine zvanično registrovana kao pokrajinska ustanova, od strane osnivača Izvršnog veća AP Vojvodine. Mesečni izveštaj iz 1950. godine pokazuje da je bilo šest zaposlenih radnika i oko 50 korisnika, većinom starijih od 40 godina. Tokom razvoja ustanova je često menjala naziv u zavisnosti od kategorije korisnika i vrste delatnosti.

Do 1992. godine naziv ustanove bio je: “Dom za stare i penzionere”, a tada je nazivu dodato: “sa odelenjem za duševno obolela lica”, jer je ustanova registrovala novu delatnost pod nazivom: “Socijalna zaštita fizički i psihički defektnih odraslih lica koja nisu za povratak u porodicu”.

Otvaranjem Kluba za penzionere tj. uvođenjem nove delatnosti, vaninstitucionalne zaštite – dnevne usluge u zajednici 1997. godine ustanova menja ime u Gerontološki centar, a 2002. godine se ovom nazivu dodaje: “sa odelenjem za duševno obolela lica”.

Novom mrežom ustanova od maja 2008. godine naša ustanova je promenula ime u Dom za smeštaj duševno obolelih lica “Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac” Novi Bečej. U martu 2012. godine je usvojena nova Uredba o mreži ustanova (Sl.glasnik br.16/2012.) i od tada menjamo ime u  Ustanova za odrasle i starije «Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac«.

Obaveštenjem ministarstva od aprila 2014. godine ustanova je započela proces uspostavljanja mehanizma transformacije ustanova u skladu sa planom deinstitucionalizacije i sa razvojem novih usluga u zajednici.

Misija

Dom “Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej radi na unapređenju kvaliteta života korisnika. Razvija otvorene oblike zaštite za korisnike na smeštaju i stanovništvo u biološkim sredinama i pruža usluge visokog kvaliteta.

Vizija

Moderna, savremena ustanova koja kreira programe po željama korisnika, a u skladu sa postojećim resursima. Razvoj ustanove usklađen je sa Strategijom razvoja socijalne zaštite na nivou ustanova rezidencijalne zaštite, i usmeren na razvoj novih oblika otvorene zaštite na lokalnom  nivou.