Dom za odrasle i starije

Ustanova za odrasle i starije sa mentalnim i intelektualnim teškoćama posluje pod nazivom Dom za smeštaj duševno obolelih lica “Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac” Novi Bečej, koja prema Zakonu o socijalnoj zaštiti obezbeđuje stanovanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba kao i zdravstvenu zaštitu smeštenim korisnicima. Ustanova zbrinjava 425 korisnika  koja su pretežno duševno obolela lica kao i starija lica sa neadekvatnim porodičnim staranjem. Objekti se nalaze na tri lokacije i prostiru se na površini od 16000 m2, skoro u prvoj gradskoj zoni Novog Bečeja.

Prvi pisani podaci o ustanovi potiču iz 1947.godine kada se spominje kao ” Dom staraca”. Tokom razvoja ustanova je menjala naziv u zavisnosti od kategorije korisnika i vrste delatnosti. Danas je to savremena socio-zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih duševno obolelih i starih lica.  Dom je u mreži ustanova socijalne zaštite , a od 2002. godine osnivačko pravo je preuzelo Izvršno Veće Autonomne Pokrajine Vojvodine. Ustanova je organizovana i za pružanje vaninstitucionalne zaštite penzionerima i drugim starim licima u Klubu za dnevni boravak,  gde se pružaju usluge socijalno-zdravstvene, preventivno zaštitne, usluge servisa i druge slične usluge.

Misija

Dom “Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej radi na unapređenju kvaliteta života korisnika. Razvija otvorene oblike zaštite za korisnike na smeštaju i stanovništvo u biološkim sredinama i pruža usluge visokog kvaliteta.

Vizija

Moderna, savremena ustanova koja kreira programe po željama korisnika, a u skladu sa postojećim resursima. Razvoj ustanove usklađen je sa Strategijom razvoja socijalne zaštite na nivou ustanova rezidencijalne zaštite, i usmeren na razvoj novih oblika otvorene zaštite na lokalnom  nivou.