Pravilnik

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Služ­beni glasnik RS” br. 124/2012, 14/15 i 68/15), a u skladu sa Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Služ­beni glasnik RS” br. 83/15), Upravni odbor Doma za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej, na sednici održanoj dana 02.12.2015 godine, donosi:

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPAKA NABAVKI

I OPŠTE ODREDBE

1. Predmet uređivanja
Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak nabavke unutar Doma za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej, a naročito način planiranja nabavki, (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta nabav­ke, način određivanja procenjene vrednosti nabavki, način ispiti­vanja i istraživanja tržišta), odgo­vornost za planiranje, način izvr­šenja obaveza u postupku nabavke, način obezbeđivanja konkurencije, sprovođenje postupka nabavki i način praćenja izvršenja ugovora o nabavci.

2. Definicije
Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Pravil­niku imaju sledeće značenje:

1) nabavke su javne nabavke i nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama;

2) javna nabavka je nabavka dobara, usluga ili radova od strane naručioca, na način i pod uslo­vima propisanim Zakonom o javnim nabavkama;

3) nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama su nabavke dobara, usluga i radova prilikom čije realizacije se ne sprovodi postupak javne nabavke pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama;

4) javna nabavka male vrednosti je nabavka čija procenjena vrednost nije veća od 5.000.000 dinara, pri čemu ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 5.000.000 dinara, odnosno nije veća od 10.000.000 dinara u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga.

5) ugovor o javnoj nabavci je teretni ugovor zaključen u pisanoj ili elektronskoj formi između jednog ili više naručilaca i jednog ili više ponuđača u skladu sa sprovedenim pos­tupkom javne nabavke, koji za predmet ima nabavku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova;

6)ponuđač je lice koje u postupku javne nabavke ponudi dobra, pružanje usluga ili izvođenje radova;

7)podnosilac prijave je lice koje je u prvoj fazi restriktivnog postupka, u konkurentnom dija­logu ili kvalifikacionom postupku podnelo prijavu;

8) zainteresovano lice je svako lice koje ima interes da zaključi konkretan ugovor o javnoj nabav­ci;

9) kandidat je lice kome je u prvoj fazi res­triktivnog i kvalifikacionog postupka, odnosno kon­kurentnog dijaloga priznata kvalifikacija;

10) dobavljač je ponuđač sa kojim je zaključen okvirni sporazum ili ugovor o javnoj nabavci;

11) poslovi javnih nabavki su: planiranje javne nabavke, sprovođenje postupka javne nabavke, izrada konkursne doku­men­tacije, izrada akata u postupku javne nabavke, izrada ugovora o javnoj nabavci, praćenje izvršenja javne nabavke, svi drugi poslovi koji su povezani sa pos­tupkom javne nabavke;

12) lice zaposleno na poslovima javnih na­bavki je lice koje je angažovano na poslovima pla­niranja, sprovođenja i izvršenja javnih nabavki u radnom ili van radnog odnosa u smislu zakona kojim se uređuju radni odnosi;

13) službenik za javne nabavke je lice koje je obučeno za obavljanje poslova javnih nabavki i ima položen stručni ispit;

14)odgovorno lice je direktor odnosno drugo lice ili organ rukovođenja koje je ovlašćeno da u ime i za račun Doma za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej preuzima prava i obaveze;

15) povezana lica su supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srod­nici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim ste­penom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

16) istovrsna javna nabavka je nabavka koja ima istu ili sličnu namenu, pri čemu isti ponuđači u odnosu na prirodu delatnosti koju obavljaju mogu da je ispune;

17) otvoreni postupak je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu;

18) restriktivni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze, i u kojem u drugoj fazi ponudu mogu podneti samo kandidati;

19) kvalifikacioni postupak je postupak koji se sprovodi u dve faze, tako da sva zainteresovana lica mogu podneti prijavu za sve vreme važenja liste kandidata, a naručilac im pod uslovima iz konkursne dokumentacije priznaje kvalifikaciju svakih šest meseci i poziva da podnesu ponudu u drugoj fazi postupka;

20) pregovarački postupak je postupak u kojem na­ručilac neposredno pregovara sa jednim ili sa vi­še ponuđača o elementima ugovora o javnoj nabavci;

21) konkurentni dijalog je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti prijavu, a sa licima kojima prizna kvalifikaciju (kandidati) na­ručilac vodi dijalog radi pronalaženja rešenja koje će zadovoljiti njegove potrebe, pozivajući kan­didate da podnesu ponude na osnovu usvojenog, odnosno usvojenih rešenja;

22) okvirni sporazum je sporazum između jed­nog ili više naručilaca i jednog ili više ponu­đača, čija je svrha utvrđivanje uslova ugovora koji će se dodeljivati tokom određenog perioda, a koji se odnose na cene i gde je to prikladno, na količine

23) isključivo pravo je pravo na osnovu kojeg određeno lice jedino može obavljati određenu de­latnost na određenom geografskom području, a koje je dodeljeno ili proizilazi iz zakona, posebnog pro­pisa ili pojedinačnog akta, odnosno ugovora ili spo­razuma, koji je donela, odnosno zaključila Repu­blika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna sa­mouprava;

24) posebno pravo je pravo na osnovu kojeg odre­đena lica mogu obavljati određenu delatnost na određenom geografskom području, a koje je dode­ljeno ili proizilazi iz zakona, posebnog propisa ili pojedinačnog akta, odnosno ugovora ili spora­zuma, koji je donela, odnosno zaključila Republika Srbija, teritorijalna autonomija ili lokalna sa­mouprava;

25) ponuđena cena je cena koju ponuđač odre­đuje u ponudi, izražena u dinarima, u koju su ura­čunati svi troškovi koji se odnose na predmet javne nabavke i koji su određeni konkursnom doku­men­tacijom;

26) uporediva tržišna cena je cena na re­levantnom tržištu, uzimajući u obzir predmet javne nabavke, razvijenost tržišta, uslove iz konkursne dokumentacije, kao što su način plaćanja, količine, rok isporuke, rok važenja ugovora, sredstvo obez­beđenja, garantni rok i sl.;

27) kriterijum je merilo koje se koristi za vrednovanje, upoređivanje i ocenjivanje ponuda;

28) prijava je zahtev zainteresovanog lica za učestvovanje u prvoj fazi restriktivnog postupka, kva­lifikacionom postupku i konkurentnom dijalogu;

29) blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku određenom u pozivu za podnošenje ponuda;

30) odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispu­njava sve tehničke specifikacije;

31) prihvatljiva ponuda je ponuda koja je bla­govremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih ne­dostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponu­đača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

3. Sistem nabavki
Član 3.

Sistem nabavki kod Doma za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej obuhvata: planiranje nabavki, spro­vođenje postupaka radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci, izvršenje i praćenje izvršenja zaključenog ugovora o nabavci, evidentiranje i izveštavanje o sprovedenim pos­tup­cima i zaključenim ugovorima.

4. Ciljevi postupka javne nabavke
Član 4.

Cilj postupka javne nabavke je da dobra, usluge i radovi koji se nabavljaju budu odgovarajućeg kva­liteta i potrebnih količina i da budu nabav­ljeni po najpovoljnijoj ceni.

Sprovođenje postupka javne nabavke ima za cilj da omogući nesmetano odvijanja procesa rada i obavljanje delatnosti.

Službe i lica koja učestvuju u postupku javne nabavke obavljaju aktivnosti i poslove u svim fa­zama postupka u skladu sa načelima javnih nabavki i sa pažnjom dobrog domaćina.

5. Načela javnih nabavki
Član 5.

Postupak javnih nabavki sprovodi se na način da se obezbeđuje poštovanje načela javnih nabavki predviđenih Zakonom o javnim nabavkama (dalje: Zakon): načela efi­kasnosti i ekonomičnosti, na­čela obezbeđivanja konkurencije, načela transpa­rentnosti postupka jav­ne nabavke, načela jednakosti ponuđača, načela zaštite životne sredine i obez­beđivanja ener­getske efikasnosti.

6. Komunikacija u postupku javne nabavke
Član 6.

Komunikacija u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija se pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, kao i objavljivanjem na Portalu javnih nabavki.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dos­tavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvr­šila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog doku­menta, što je druga strana dužna da učini kada je to neophodno, kao dokaz da je izvršeno dos­tavljanje.

Komunikacija se mora odvijati na način da se obezbedi čuvanje poverljivih podataka o zainte­resovanim licima, podataka o ponudama i ponuđa­čima do otvaranja ponuda, da se obezbedi eviden­tiranje radnji preduzetih u postupku i čuvanje doku­mentacije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva.

Ako prema okolnostima konkretnog slučaja nije celishodno ostva­riti komunikaciju na način određen Zakonom o javnim nabav­kama i ovim Pravilnikom, lice zaposleno na poslovima javnih nabavki, odnosno druga lica dužna su da sačine zapisnik ili da na drugi način evidentiraju preduzete radnje.

II SPREČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA

1. Mere za sprečavanje korupcije
Član 7.

Sva lica koja učestvuju u postupku nabavke u oba­vezi su da preduzimaju sve potrebne mere za sprečavanje ko­rupcije i sukoba interesa u postupku nabavki de­finisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

Član 8.

Sve radnje preduzete u postupku moraju se pis­meno evidentirati od strane lica koje ih pre­duzima.

Član 9.

Odgovorno lice izdaje pisani ili elektronski nalog sa uput­stvom licu zaposlenom na poslovima nabavki za sprovođenje pojedinačnih radnji u postupku nabavke.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da izvrši nalog odgovornog lica, u skladu sa uputstvom koje je dato u nalogu, osim u slučaju kada je dati nalog u suprotnosti sa Zakonom.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, lice za­po­sleno na poslovima nabavki dužno je da odbije izvršenje takvog naloga i o tome obavesti odgovorno lice na isti način na koji je dobilo nalog.

U obaveštenju iz stava 3. ovog člana obrazlaže se koji su delovi naloga u suprotnosti sa zakonom.

2. Dužnost prijavljivanja korupcije i povrede konkurencije
Član 10.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki ili bilo koje drugo lice angažovano kod naručioca, koje ima podatke o postojanju korupcije u javnim na­bavkama dužno je da o tome odmah obavesti Upravu za javne nabavke, državni organ nadležan za borbu protiv korupcije i nadležno tužilaštvo.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u slu­čaju saznanja o povredi konkurencije prijave podatke organizaciji nadležnoj za zaštitu konku­rencije.

3. Zabrana zaključenja ugovora
Član 11.

Naručilac ne može zaključiti ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem u slučaju postojanja sukoba interesa, ukoliko je postojanje sukoba interesa uticalo ili moglo uticati na odlučivanje u postupku javne nabavke.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki će na zahtev naručioca odobriti zaključenje ugovora iz stava 1. ovog člana, ako naručilac dokaže da bi zabrana zaključenja ugovora prouzrokovala velike teškoće u radu ili poslovanju naručioca koje su nesrazmerne vrednosti javne nabavke, odnosno značajno ugrozila interes Republike Srbije, da je preduzeo sve mere radi suzbijanja štetnih posledica, da ostali ponuđači ne ispunjavaju uslove iz postupka, odnosno da je nakon rangiranja njihovih ponuda razlika u ceni veća za 10% ili broj pondera veći za deset u korist izabranog ponuđača.

Odluka Republička komisija za zaštitu prava objavljuje se na internet stranici naručioca, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i na Portalu javnih nabavki.
III PLANIRANJE NABAVKI

1. Vremenski okvir za planiranje
Član 12.

Planiranje nabavki za narednu godinu se od­vija u tekućoj godini, paralelno sa izradom Plana i pro­grama poslovanja i finansijskog plana za narednu godinu.

2. Kriterijumi za planiranje
Član 13.

Planiranje nabavki se vrši na osnovu krite­rijuma navedenih u Pravilniku o sadržini akta ko­jim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca.

3. Način iskazivanja potreba
Član 14.

Sve službe prilikom izrade Plana i programa poslovanja i finansijskog plana, dostavljaju u pismenom obliku planirane potrebe za narednu godinu. Po­trebe moraju biti iskazane u odgovarajućim količin­skim jedinicama, opisanih karakteristika, kvali­teta i dinamike potreba, sa obrazloženjem razloga i svrsishodnosti nabavke.

Tim za planiranje/lice iz tima vrši pri­ku­pljanje, proveru iskazanih potreba i utvrđivanje stvarnih potreba za svaku nabavku pojedinačno.

4. Istraživanje tržišta
Član 15.

Na osnovu utvrđenih potreba za dobrima, uslu­gama i radovima za realizaciju planiranih aktiv­nosti Doma za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej tim za planiranje nabavki utvrđuje ukupne specifikacije dobara, usluga i radova.

Utvrđene specifikacije predstavljaju osnov za istraživanje tržišta.

Član 16.

Istraživanje tržišta sprovodi tim za plani­ranje ili druga lica koja odredi odgovorno lice.

Član 17.

Istraživanje tržišta sprovodi se prikuplja­njem podataka na terenu, putem interneta, dostupnih baza podataka i oglasa, u zavisnosti od količina i vrste dobara, usluga i radova.

5. Određivanje predmeta nabavke
Član 18.

Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja tržišta vrši se procena potrebnih finansijskih sred­stava, a radi izrade predloga finansijskog plana.

Nakon usvajanja finansijskog plana, tim za pla­niranje usklađuje utvrđene specifikacije sa odo­bre­nim finansijskim sredstvima i određuje pred­met svake pojedinačne nabavke, imajući u vidu isto­vrsnost javne nabavke

Član 19.

Prilikom odlučivanja koje će nabavke biti obuhvaćene planom javnih nabavki, tim za planiranje ana­lizira prioritete, imajući u vidu pre svega potrebe za redovno obavljanje delatnosti i potrebe za una­pređenjem delatnosti, kao i kriterijume za pla­niranje.

6. Vrste predmeta javne nabavke
Član 20.

Predmet javne nabavke dobra je kupovina do­bara, zakup ili lizing dobara (sa pra­vom kupovine ili bez toga prava).

Predmet javne nabavke usluge su usluge speci­ficirane u Prilogu 1. Zakona.

Predmet javne nabavke radova je: izvođenje ra­dova ili projek­tovanje i izvođenje radova opi­sanih u Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Sektor F – Građevinarstvo.

U slučaju kombinovanog predmeta javne nabav­­ke, predmet nabav­ke se određuje prema osnovnom predmetu ugovora, odnosno u skladu sa članom 6a, Zakona o javnim nabavkama kojim se definišu mešovite javne nabavke.

7. Javna nabavka po partijama
Član 21.

Uvek kada je to moguće i svrsishodno sa sta­novišta ciljeva nabavke, tim za planiranje će pred­met javne nabavke oblikovati po partijama pri čemu će partija predstavljati istovrsnu celinu dobara, usluga i radova.

8. Određivanje perioda trajanja ugovora
Član 22.

Ugovori se po pravilu zaključuju na period od 12 meseci, a izuzetno se ugovor može zaključiti na duže od 12 meseci, u zavisnosti od predmeta na­bavke.

Odluku o periodu trajanja ugovora donosi odgo­vorno lice u skladu sa zakonom, a na predlog tima za planiranje.

9. Procenjena vrednost nabavke
Član 23.

Procenjena vrednost nabavke iskazuje se u di­na­rima, bez poreza na dodatu vrednost.

Vrednost nabavke procenjuje se na osnovu re­zul­tata istraživanja tržišta za specificirane količine i kvalitet dobara, usluga i radova.

Naručilac ne može određivati procenjenu vrednost javne nabavke, niti može deliti istovrsnu javnu nabavku na više nabavki s namerom izbegavanja primene Zakona ili pravila određivanja vrste postupka u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke.

9.1. Određivanje procenjene vrednosti nabavke dobara
Član 24.

Osnovica za izračunavanje procenjene vred­nos­ti javne nabavke dobara određuje se na sledeći način:

1) u slučaju kada je predmet ugovora kupovina, zakup ili i kada je rok na koji se ugovor za­ključuje 12 meseci ili kraći, uzima se ukupna proce­njena vrednost ugovora za sve vreme njegovog tra­janja, a kada je rok duži od 12 meseci, ukupna pro­cenjena vrednost ugovora uključuje procenjenu vred­nost za prvih 12 meseci i procenjenu vrednost za preostali period do isteka roka;

2) u slučaju kad se ugovor iz tačke 1) zaključuje na neodređeni rok, kao i u slučaju kad postoji ne­izvesnost u pogledu roka na koji se ugovor za­klju­čuje, uzima se mesečna procenjena vrednost ugo­vora pomnožena sa 48.

U slučaju periodičnih ugovora, kao i ugovora koje je potrebno obnoviti po isteku određenog roka, procenjena vrednost javne nabavke određuje se:

1) na osnovu vrednosti sličnih periodičnih ugovora zaključenih tokom prethodne budžetske godine ili tokom prethodnih 12 meseci, usklađene sa oče­kivanim promenama u pogledu količine ili vred­nosti dobara čije je pribavljanje predmet ugovora u toku 12 meseci, koji počinju da teku od dana za­ključenja prvobitnog ugovora;

2) na osnovu ukupne procenjene vrednosti slič­nih periodičnih ugovora tokom 12 meseci nakon prve isporuke ili tokom trajanja ugovora ukoliko je trajanje ugovora duže od 12 meseci.

9.2. Određivanje procenjene vrednosti nabavke usluga
Član 25.

Pri izračunavanju procenjene vrednosti javne nabavke usluga, u vrednost usluge uračunavaju se i svi troškovi vezani za uslugu koje će imati ponuđač.

Kod pojedinih usluga uzimaju se u obzir sle­deći iznosi:

1) za usluge osiguranja – visinu premije, kao i druge vrste plaćanja koje terete uslugu;

2) za bankarske i druge finansijske usluge – naknade, provizije, kao i druge vrste plaćanja koje terete uslugu;

3) za dizajn, arhitektonske usluge, prostorno planiranje i sl. – naknadu ili proviziju.

Ako nije moguće odrediti procenjenu vrednost usluge zbog dužine trajanja ugovora, vrednost usluge određuje se na sledeći način:

u slučaju kada je rok na koji se ugovor za­ključuje određen i ako je taj rok 36.meseci ili kraći, ukupna vrednost ugovora za ceo rok;

u slučaju kada rok na koji se ugovor zaključuje nije određen, mesečna vrednost pomnožena sa 48.

9.3. Određivanje procenjene vrednosti nabavke radova
Član 26.

Procenjena vrednost javne nabavke radova odre­đuje se tako što ukupna vrednost radova pred­stavlja osnovicu za izračunavanje vred­nosti javne nabavke radova.

Pri određivanju procenjene vrednosti javne nabavke radova u vrednosti radova, uključuje i vred­nost svih dobara i usluga koji su neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci radova.

9.4. Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke po partijama
Član 27.

Kada je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, određuje se procenjena vrednost svake partije pojedinačno, a potom se procenjena vrednost javne nabavke oblikovane po partijama određuje kao zbir procenjenih vrednost svih partija, za period za koji se zaključuje ugovor.

9.5. Određivanje procenjene vrednosti u pojedinim postupcima
Član 28.

U slučaju kvalifikacionog postupka, okvirnog sporazuma i sistema dinamične nabavke, procenjena vrednost javne nabavke odre­đuje se kao vrednost svih ugovora predviđenih za vreme trajanja liste kandi­data, okvirnog sporazuma, odnosno sistema di­namične nabavke.

10. Izbor vrste postupka
Član 29.

Vrstu postupka određuje tim za planiranje, ima­jući u vidu vrstu i specifičnost predmeta na­bav­ke, dostupnost, dinamiku nabavke i procenjenu vrednost.

Dodela ugovora po pravilu vrši se u otvo­renom ili restri­ktivnom postupku. Dodela ugovora može se vršiti i u:

 • kvalifikacionom postupku;
 • pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda;
 • pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
 • konkurentnom dijalogu;
 • konkursu za dizajn;
 • postupku javne nabavke male vrednosti,
 • u slučajevima kada su ispunjeni Zakonom pro­pisani uslovi za primenu ovih postupaka javnih nabavki.

Član 29.

Izbor vrste postupka se vrši, imajući u vidu:

 • ciljeve nabavki;
 • iskazane potrebe za dobrima, uslugama ili ra­dovima;
 • rezultate ispitivanja i istraživa tržišta, po­sebno u pogledu stanja konkurencije na trži­štu i dostupnosti dobara, usluga i radova;
 • procenjenu vrednost pojedinačne nabavke;
 • složenost predmeta nabavke.

11. Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
Član 30.

U slučaju nabavki na koje se Zakon ne primenjuje može se doneti godišnji interni plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje (u daljem tekstu: Interni plan nabavki). Interni plan nabavki donosi se istovremeno kad i plan (javnih) nabavki.

Prilikom planiranja nabavki na koje se zakon ne primenjuje tim za planiranje, određuje posebno vrstu predmeta nabavke, (procenjenu) vrednost, ako je to moguće ili barem okvirnu vrednost nabavke, okvirne rokove za realizaciju ovih nabavki.

12. Određivanje rokova
Član 31.

Prilikom planiranja javnih nabavki, tim za pla­niranje će odrediti sledeće okvirne rokove:

 • okvirni rok za pokretanje postupka,
 • okvirni rok za zaključenje ugovora,
 • okvirni rok trajanja ugovora.

Član 32.

Prilikom određivanja rokova tim za pla­ni­ranje uzima u obzir:

 • podatke o rokovima važenja ranije zaklju­čen­ih ugovora i dinamici njihovog izvr­šenja,
 • dinamiku potreba za dobrima, uslugama i radovima,
 • vremenske okvire u kojima je moguće izvoditi građevinske radove i vreme potrebno za njihovo izvođenje,
 • vreme potrebno za realizaciju pojedinih aktiv­nosti u postupcima javnih nabavki,
 • rokove za dobijanje mišljenja Uprave za jav­ne nabavke.

 

13. Centralizovane nabavke, nabavke od strane više naručilaca i rezervisane javne nabavke
Član 33.

Tim za planiranje razmatra mogućnost i donosi odluku koje će se nabavke sprovoditi preko tela za centralizovane nabavke ili zajedno sa drugim nar­učiocima,odnosno po ovlašćenju (u ime i za račun naručioca), kao i odluku o sprovođenju rezervi­sanih nabavki. Ove nabavke će kao takve biti nave­dene i obrazložene u planu(javnih) nabavki.

14. Odgovornost za donošenje plana(javnih) nabavki
Član 34.

Plan (javnih) nabavki donosi direktor.

Interni plan nabavki donosi direktor.

15. Rok za donošenje plana javnih nabavki i internog plana nabavki
Član 35.

Plan javnih nabavki za tekuću godinu donosi se na početku godine, odnosno kada se steknu uslovi za njegovo donošenje. Istovremeno, naručilac odvojeno od plana javnih nabavki može doneti i godišnji interni plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje.

16. Sadržina plana nabavki
Član 36.

Plan nabavki priprema se u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktom.
Član 37.

Plan javnih nabavki sadrži sledeće podatke:

1) redni broj (javne) nabavke – svaki predmet nabavke vodi se pod posebnom pozicijom u planu nabavki, za svaki postupak nabavke;

2) predmet (javne) nabavke – kratak i jasan opis predmeta nabavke za koju se sprovodi postupak, a može se uneti i oznaka iz opšteg rečnika nabavki;

3) procenjenu vrednost (javne) nabavke, na go­dišnjem nivou i ukupno – ukupna procenjena vred­nost nabavke bez PDV-a;

4) vrstu postupka javne nabavke

5) okvirni datum pokretanja postupka – mesec ili precizniji vremenski period u kome se planira pokretanje postupka, odnosno donošenje odluke o pokretanju postupka;

6) okvirni datum zaključenja ugovora – mesec ili precizniji vremenski period u kome se planira zaključenje ugovora;

7) okvirni datum trajanja ugovora – mesec ili precizniji vremenski period na koji se ugovor zaključuje.

8) podatak o centralizovanoj nabavci – naz­naka da se nabavka sprovodi preko tela za centrali­zovane nabavke ili zajedno sa drugim naručiocem, odnosno po ovlašćenju;

9) druge podatke i napomene koji su od značaja za proces planiranja nabavki.

17. Sadržina internog plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje
Član 38.

Interni plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje sadrži:

 1. određivanje rednog broja,
 2. predmet nabavke,
 3. (procenjenu) vrednost nabavke, a ako nije moguće tačno utvrditi, barem njeno bliže određenje,
 4. okvirne rokove za realizaciju nabavke

Interni plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje može sadržati i druge elemente.

18. Način izrade i dostavljanja plana javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje
Član 39.

Usvojeni Plan javnih nabavki lice zaposleno na pos­lovima nabavki izrađuje i objavljuje na Portalu javnih nabavki u roku od 10 dana od dana donošenja. Izuzetno, ako pojedini podaci iz plana javnih nabavki predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka, ti podaci iz plana se neće objaviti. U ovom slučaju, naručilac će imati obavezu da takav plan nabavki dostavi u izvornom obliku Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

19. Izmena plana (javnih) nabavki
Član 40.

Plan javnih nabavki i interni plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje može se izmeniti i dopuniti kad god se pojavi potreba za izmenom i dopunom.

Izmenom i dopunom plana javnih nabavki smatra se izmena u pogledu:

 • povećanja procenjene vrednosti nabavke za više od 10%
 • izmena predmeta javne nabavke
 • planiranje nove javne nabavke

Na postupak izmene i dopune plana javnih nabavki shodno se imaju primeniti pravila koja su propisana ovim Pravilnikom za njegovo donošenje.

Pravila Pravilnika koja se odnose na objavljivanje plana javnih nabavki shodno će se primeniti i na objavljivanje izmena i dopuna plana javnih nabavki.

20 Izmena i dopuna internog plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje
Član 41.

Izmenom i dopunom internog plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje smatra se izmena u pogledu planiranja nove nabavke na koju se zakon ne primenjuje i

Na postupak izmene i dopune internog plana nabavki shodno se imaju primeniti pravila koja su propisana ovim Pravilnikom za njegovo donošenje.

IV SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

1. Pokretanje postupka
Član 42.

Postupak javne nabavke pokreće se odlukom o pokretanju postupka javne nabavke.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži elemente propisane Zakonom kao i druge elemente za koje se proceni da su neophodni za sprovođenje postupka konkretne javne nabavke.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi odgovorno lice.

1.1. Pokretanje pregovaračkog postupka i konkurentnog dijaloga
Član 43.

U slučaju pokretanja pregovaračkog postupka i konkurentnog dijaloga odluka sadrži i razloge za primenu tog postupka.

U slučaju primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda odluka, sadrži i osnovne podatke o licima kojima će naručilac uputiti poziv za podnošenje ponude i razloge za upućivanje poziva tim licima

Pre pokretanja prego­varačkog postupka u sluča­jevima iz člana 36. stav 1. tačka od 2) do 6) Zakona,podnosi se zahtev Upravi za javne nabavke,radi do­bijanja mišljenja o osnovanosti primene prego­varačkog postupka.

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka može se doneti nakon prijema mišljenja Uprave za javne nabavke ili ako nakon deset dana Uprava za javne nabavke ne dostavi mišljenje.

U slučaju pregova­račkog postupka iz razloga hitnosti iz člana 36. stav 1. tačka 3) može se pokre­nuti postupak bez čekanja mišljenje Uprava za javne nabavke.U slučaju primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda odlu­ka mora da sadrži i osnovne podatke o licima kojima će se uputiti poziv za podnošenje ponude i razloge za upućivanje u skladu sa Zakonom.

Nakon donošenja odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, lice zaposleno na poslovima javnih nabavki objavljuje istovremeno sa upućivanjem poziva za podnošenje ponuda obaveštenje o pokretanju postupka na Portalu javnih nabavki i internet stranici, koje sadrži podatke iz Priloga 3E Zakona, i konkursnu dokumentaciju.

1.2. Pokretanje zajedničke nabavke
Član 44.

Postupak zajedničke nabavke pokreće se dono­šenjem odluke o zajedničkom sprovođenju postupka javne nabavke.

Jedan naručilac može ovlastiti drugog naručioca da u njegovo ime i za njegov račun sprovede postupak javne nabavke u celosti ili da preduzme određene radnje u postupku, o čemu naručilac donosi posebnu odluku.

Naručilac u slučajevima pod stavom 1. i 2. donosi posebnu odluku.

Odluka se izrađuje u skladu sa modelom koji je izradila Uprava za javne nabavke.

2. Komisija za sprovođenje javne nabavke
Član 45.

Postupak javne nabavke sprovodi komisija za javnu nabavku.

Rešenje o imenovanju komisije donosi odgo­vorno lice istovre­meno sa donošenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke.

Rešenje iz stava 2. ovog člana sadrži imena čla­nova komisije, njihovih zamenika, definiše za­datke i sadrži ostale elemente propisane Zakonom.

Kada se sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti odgovorno lice odlučuje da li će postupak sprovoditi lice zaposleno na poslovima javnih nabavki ili komisija za javnu nabavku, a imajući u vidu složenost predmeta nabavke koja može zahte­vati učešće drugih stručnih lica.

2.1. Sastav komisije
Član 46.

Komisija za javne nabavke (dalje: Komisija) ima najmanje tri člana od kojih je jedan službenik za javne nabavke ili lice sa stečenim obrazovanjem na pravnom fakultetu.

U slučaju sprovođenja postupka javne nabavke čija je procenjena vrednost veća od 15.000.000 dina­ra, službenik za javne nabavke mora biti član komisije.

Ostali članovi komisije se imenuju iz reda zaposlenih koji imaju odgovarajuće stručno obrazo­vanje iz oblasti koja je predmet nabavke. Ukoliko nema zaposlenih sa stručnim obrazovanjem iz oblas­ti koja je predmet javne nabavke, u komisiji se može imenovati i lice koje nije zaposleno u Domu za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej.

Za članove komisije ne mogu biti imenovana lica koja su u sukobu interesa u vezi sa predmetom javne nabavke.

Član 47.

Članovi komisije nakon uručenja rešenja pot­pisuju izjavu kojom potvrđuju da u predmetnoj javnoj nabavci nisu u sukobu interesa.

Ukoliko članovi komisije smatraju da mogu biti u sukobu interesa ili ukoliko u toku postupka javne nabavke saznaju da mogu doći u sukob interesa, o tome bez odlaganja treba obavestiti organ koji je doneo rešenje koji će preduzeti potrebne mere kako ne bi došlo do štetnih posledica u daljem toku postupka javne nabavke.

3. Oglašavanje u postupku javne nabavke
Član 48.

U postupku javne nabavke oglašavanje se vrši na način propisan Zakonom u cilju obezbeđivanja sprovođenja načela transpa­rentnosti postupka.

Objavljivanje oglasa vrši sena Portalu javnih nabavki i internet stranici.

3.1. Vrste oglasa
Član 49.

U postupku javne nabavke objavljuju se sledeća dokumenta:

 • poziv za podnošenje ponuda i prijava;
 • konkursna dokumentacija;
 • izmene i dopune konkursne dokumentacije
 • obaveštenje o sistemu dinamične nabavke;
 • poziv za učešće na konkursu za dizajn;
 • obaveštenje o priznavanju kvalifikacije;
 • obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu;
 • obaveštenje o pokretanju pregovaračkog pos­tup­ka bez objavljivanja poziva za pod­nošenje ponuda;
 • odluka o dodeli ugovora
 • odluka o obustavi postupka
 • obaveštenje o zaključenom ugovoru;
 • obaveštenje o rezultatima konkursa;
 • obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke;
 • odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci;
 • obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava;
 • obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava;
 • obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke
 • informacije i pojašnjenja Komisije u vezi sa pripremanjem ponuda.

Član 50.

U slučajevima nabavki dobara i usluga čija procenjena vrednost prelazi 5.000.000 dinara oglasi se objavljuju i na Portalu službenih glasila Repu­blike Srbije i baza propisa.

Ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od 250.000.000 dinara za dobra i usluge i 500.000.000 dinara za radove, oglas o javnoj nabavci objavljuje se i na stranom jeziku, koji se obično koristi u međunarodnoj trgovini, u oblasti iz koje je predmet javne nabavke.

Poziv za podnošenje ponuda ili prijava može se objaviti i u nekom specijalizovanom listu prema predmetu konkretne javne nabavke.

Član 51.

Za sprovođenje radnji u vezi sa oglašavanjem u postupku javne nabavke zaduženo je lice zaposleno na poslovima javnih nabavki.

3.3. Poziv za podnošenje ponuda/prijava
Član 52.

Poziv za podnošenje ponuda, odnosno prijava objavljuje se u slučajevima kada je to propisano Zakonom.

Sadržina poziva za podnošenje ponuda odre­đena je u Prilogu 3B, a sadržina poziva za podno­šenje prijava u Prilogu 3V Zakona.

U pozivu za podnošenje ponuda/prijava obave­zno se određuje rok za podnošenje ponuda u zavis­nosti od vrste postupka javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda/prijava računa se od dana objavlji­vanja poziva za podnošenje ponuda/pri­java na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana slanja poziva za podnošenje ponuda. Određivanjem roka smatra se određivanje datuma i sata do kojeg se ponude mogu podnositi.

4. Konkursna dokumentacija
Član 53.

Konkursna dokumentacija se priprema u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabav­ki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova.

Konkursna dokumentacija sadrži sve podatke na osnovu kojih će ponuđači moći da pripreme prih­vatljivu ponudu.

Konkursnu dokumentaciju priprema komisija, odnosno lice zaposleno na poslovima javnih na­bavki kada postupak sprovodi to lice.

4.1. Sadržina konkursne dokumentacije
Član 54.

Podaci sadržani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti isto­vetni sa podacima koji su navedeni u pozivu za podnošenje ponuda.

Član 55.

Konkursna dokumentacija u skladu sa vrstom postupka i prirodom predmeta javne nabavke sadrži sve elemente u skladu sa propisima o javnim na­bavkama.

Komisija za javnu nabavki prilikom izrade kon­kursne dokumen­tacije pridržava se osnovnih načela javnih nabavki, a posebno načela obezbe­đivanja konkurencije i jednakosti ponuđača. Uslovi za učešće u postupku, tehničke specifi­kacije i ele­menti kriterijuma za dodelu ugovora moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom nabavke i ne smeju da ograničavaju konkurenciju.

Konkursna dokumentacija sadrži obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke propisane Zakonom, a prema predmetu nabavke može da sadrži i dodatne uslove.

Dodatne uslove samostalno određuje Komisija, uzimajući u obzir predmet i vrednost javne nabavke i druge činjenice koje su od značaja za izvršenje pred­metne javne nabavke.

4.2. Izrada tehničke specifikacije
Član 56.

Tehnička specifikacija i projektna dokumen­tacija predstavljaju tehničke zahteve u kojima su opi­sane karakteristike dobara, usluga i radova.

Tehničke specifikacije moraju biti određene u skladu sa odredbama Zakona i drugih propisa koji regulišu oblast koja je predmet nabavke.

Prilikom određivanja tehničkih speci­fi­ka­cija vodi se računa da se obezbedi da dobra, usluge i radovi odgovaraju obejktivnim po­trebama.

Tehničke specifikacije u slučaju nabavke do­bara i usluga određuju karakteristike dobara i uslu­ga kao što su dimenzije, opisi, nivo kvaliteta, si­gurnost, nivo uticaja na životnu sredinu, po­trošnju energije, ocenu usaglašenosti i slično.

U slučaju nabavke radova, tehničke specifi­kacije pored karakteristika, sadrže i propise o projektima, obračunu troškova, probi, inspekciji i uslovima preuzimanja, metodu gradnje i druge ele­mente relevantne za predmetnu nabavku.

4.3. Objavljivanje konkursne dokumentacije
Član 59.

Komisija odnosno lice zaposleno na poslovima javnih nabavki odmah nakon izrade, a pre objav­ljivanja poziva i konkursne dokumen­tacije kon­tro­liše saobraznost podataka iz konkursne doku­mentacije sa podacima iz poziva za podnošenje po­nude i proverava da li konkursna dokumentacija sadrži sve elemente propisane Zakonom.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki istovremeno sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda objavljuje konkursnu dokumen­taciju na Por­talu javnih nabavki i na internet stranici u skladu sa Zakonom.

4.4. Izmena ili dopuna konkursne dokumentacije
Član 60.

Izmene ili dopune konkursne dokumentacije vrši Komisija u slučaju ispravki podataka ili kada je to neophodno za uspešno sprovođenje postupka javne nabavke.

Izmenjena konkursna dokumentacija se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici.

Član 61.

Ukoliko komisija za javnu nabavku izmeni ili dopuni kon­kursnu dokumentaciju u roku ne dužem od osam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, produžava se rok za podnošenje ponuda.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki objavljuje obave-štenje o produženju roka za pod­nošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i inter­net stranici.

Nakon isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda ne može se menjati niti dopunjavati konkur­sna dokumentacija.

4.5. Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije
Član 62.

Nakon objavljivanja poziva i konkursne dokumentacije komisija je nadležna za komunikaciju sa zainteresovanim licima i ponuđačima.

Komisija odgovara na zahteve za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pri­premanjem ponude, ako su sačinjeni u pisanom obliku i dostavljeni najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Komisija u roku od tri dana, od dana pri­jema zahteva, objavljuje odgovor na Portalu javnih nabavki i internet stranici.

Pisani zahtevi i odgovori se čuvaju u doku­mentaciji koja se odnosi na konkretnu javnu nabavku.

5. Prijem ponuda
Član 63.

Lice zaposleno na poslovima za prijem pošte prilikom prijema ponude na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi obeležava vreme prijema i evidentira broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno, predaje se ponuđaču potvrda prijema ponude.

Ponude se čuvaju na način da ne dođu u posed neovlašćenih lica.

Primljene ponude se dostavljaju komisiji nepo­sredno pre otvaranja ponuda.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki dužno je da čuva kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica, ponuđača, kao i podatke o podnetim ponudama, do otvaranja ponuda.

6. Zahtev za zaštitu prava podnet pre isteka roka za podnošenje ponuda
Član 64.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz stava 3. ovog člana, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Odredbe st. 3. i 4. ovog člana ne primenjuju se u slučaju prego­varačkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ako podnosilac zahteva ili sa njim povezano lice nije učestvovao u tom postupku.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkas­nije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava, koje sadrži podatke iz Priloga 3LJ.

Član 65.
O zahtevu za zaštitu prava odlučuje komisija za javnu nabavku.

Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve propisane obavezne elemente, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom, koji se dostavlja podnosiocu zahteva i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja.

Protiv zaključka naručioca u ovom slučaju podnosilac zahteva može u roku od tri dana od dana prijema zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji, dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu.

Nakon navedenog, naručilac proverava da li je zahtev podnet u roku i da li je izjavljen od strane lica koje ima aktivnu legitimaciju.

Ako je zahtev za zaštitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. Zaključak naručilac dostavlja podnosiocu zahteva i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja i protiv zaključka podnosilac zahteva može, u roku od tri dana od dana prijema tog zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu.

Nakon prijema žalbe naručilac će u roku od tri dana dostaviti Republičkoj komisiji potrebnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke radi odlučivanja o žalbi.

Ukoliko se u postupku prethodnog ispitivanja zahteva za zaštitu prava utvrdi da je zahtev za zaštitu prava uredan (blagovremen, izjavljen od strane aktivno legitimisanog lica i da sadrži sve obavezne podatke), naručilac će u roku od 5 dana od dana prijema urednog zahteva:

rešenjem usvojiti zahtev za zaštitu prava. U ovom slučaju rešenje naručilac dostavlja podnosiocu zahteva, ponuđačima i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja. Ukoliko ovim rešenjem naručilac nije usvojio sve navode zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva može pisanim izjašnjenjem nastaviti postupak pred Republičkom komisijom u roku od tri dana od dana prijema rešenja o čemu istovremeno obaveštava naručioca. U ovom slučaju naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva kompletnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke dostavi Republičkoj komisiji.

ili

dostaviti Republičkoj komisiji odgovor u kojem će se izjasniti na sve navode zahteva za zaštitu prava i kompletnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke, radi odlučivanja o zahtevu za zaštitu prava. U ovom slučaju naručilac je dužan da pismeno, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva Republičkoj komisiji, obavesti podnosioca zahteva.

7. Otvaranje ponuda
Član 66.

Otvaranje ponuda sprovodi se u prostorijama Doma za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej,u vreme koje je određeno u pozivu za podnošenje ponuda, odnosno odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice, a aktivno mogu učestvo­vati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Predstavnik ponuđača koji učestvuje u postupku otvaranja ponuda ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda.

Ponude primljene nakon isteka roka za podno­šenja ponuda se ne otvaraju, već se po okončanju postupka zatvorene vraćaju ponuđaču.

Prilikom otvaranja ponuda komisija sačinjava zapisnik koji sadrži podatke predviđene Zakonom.

Zapisnik o otvaranju ponuda potpisuju članovi Komisije i predstavnici ponuđača, koji preuzimaju primerak zapisnika, a ponuđačima koji nisu učestvo­vali u postupku otvaranja ponuda dostavlja se za­pisnik u roku od tri dana, od dana otvaranja.

8. Stručna ocena primljenih ponuda
Član 67.

Komisija vrši stručnu ocenu ponuda nakon okon­čanja postupka otvaranja u roku predviđenom Zakonom.

Komisija vrši stručnu ocenu svih ponuda koje su blago­vremeno primljene i otvorene na otvaranju ponuda.

Prilikom stručne ocene svake pojedinačne ponude Komisija utvrđuje:

 • da li postoje bitni nedostaci ponude;
 • da li je ponuda odgovarajuća, u smislu ispu­njavanja tehničkih specifikacija koje su tra­žene u konkursnoj dokumentaciji;
 • da li postoje računske greške u ponudi i uko­liko postoje, poziva ponuđača radi da­vanja saglasnosti za ispravku greške;
 • da li ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu;
 • da li je ponuda prihvatljiva, u smislu da ponuda ne ograni-čava, niti uslovljava prava Doma za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej ili oba­veze ponuđača i koja ne prelazi iznos pro­cenjene vrednosti javne nabavke;
 • da li postoji dokaz negativne reference.

Član 68.

Komisija odbija ponude:

 • kada utvrdi da postoje bitni nedostaci ponude;
 • kada utvrdi da su neodgovarajuće jer ne ispu­njavaju zahtevane tehničke speci­fikacije;
 • kada utvrdi da ponude ograničavaju ili uslovljavaju prava Doma za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej ili obaveze ponuđača i koje prelaze iznos pro­cenjene vrednosti javne nabavke.

Komisija u bilo kom postupku javne nabavke može predložiti dodelu ugovora ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke, ako:

 • nije veća od uporedive tržišne cene i
 • ako su ponuđene cene u svim odgovarajućim ponudama veće od procenjene vrednosti javne nabavke.

Komisija može odbiti ponude ukoliko poseduje dokaz negativne reference, a onako kako su iste definisane zakonom o javnim nabavkama.

Član 69.

U slučaju neuobičajeno niske cene komisija poziva ponuđača da u primerenom roku detaljno obrazloži strukturu ponuđene cene.

Nakon izjašnjenja ponuđača Komisija će odlu­čiti da li će ovu ponudu odbiti ili uzeti u dalju ocenu ceneći verodostojnost podataka koje je po­nuđač izneo.

Član 70.

Komisije sve ponude koje nisu odbijene rangira primenom kriterijuma za dodelu ugovora određenog u pozivu za podnošenje ponude i konkursnoj dokumen­taciji.

U postupku rangiranja ponuda Komisija može zahtevati od ponuđača dodatna objašnjenja koja su neophodna pri pregledu, vrednovanju i upore­đivanju ponuda, a može da izvrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

9. Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
Član 71.

Nakon izvršene stručne ocene ponuda, Komi­sija u što kraćem roku sačinjava Izveštaj o stručnoj oceni ponuda koji sadrži podatke taksativno nave­dene u Zakonu.

Izveštaj o stručnoj oceni dostavlja se odgo­vornom licu.

Član 72.

Nakon izvršenog rangiranja ponuda, a pod uslo­vom da postoji najmanje jedna prihvatljiva ponuda, Komisija predlaže da se dodeli ugovor ponuđaču koji je ponudio najpovoljniju ponudu.

Komisija predlaže odgovornom licu da se obustavi postupak javne nabavke ukoliko se nakon ran­giranja ponuda utvrdi da ne postoji nijedna prih­vatljiva ponuda.

Član 73.

Ukoliko se u otvorenom, restriktivnom ili kva­lifikacionom postupku ili konkurentnom dija­logu dobiju sve neprihvatljive ponude Komisija može predložiti da se sprovede pregovarački pos­tupak sa objaljivanjem javnog poziva.

Ukoliko u otvorenom, odnosno restriktivnom postupku nije dobijena nijedna ponuda, odnosno ni­jedna prijava ili su sve ponude neodgovarajuće, Ko­misija može predložiti da se pokrene pregova­rački postupak bez objavljivanja javnog poziva.

10. Odluka o dodeli ugovora
Član 74.

Odgovorno lice donosi odluku o dodeli ugo­vora na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda koji sačini Komisija.

Član 75.

Odluka o dodeli ugovora sadrži sve podatke u skladu sa Zakonom. Odluka o dodeli ugovora mora sadržati i uputstvo o pravnom sredstvu.

Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana, od dana donošenja.

Ako pojedini podaci iz odluke predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka, ti podaci iz odluke se neće objaviti. U ovom slučaju odluka se u izvornom obliku dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

U slučaju da odgovorno lice prihvati predlog komisije da se ugovor dodeli ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke, a koja nije veća od uporedive tržišne cene i ako su ponuđene cene u svim odgovarajućim ponudama veće od procenjene vrednosti javne nabavke, obraz­loženi izveštaj se dos­tavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revi­zorskoj instituciji.

11. Odluka o obustavi postupka
Član 76.

Odgovorno lice donosi odluku o obustavi pos­tupka na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda koji sačini Komisija.

Odgovorno lice može da obustavi postupak jav­ne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja pos­tupka i koji onemogućavaju da se započeti pos­tupak okonča, ili usled kojih je prestala potre­ba za pred­metnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest mese­ci.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke mora da sadrži razloge obustave postupka, odluku o tro­škovima pripremanja ponuda i uputstvo o pravnom sredstvu.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke objavljuje se na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana, od dana donošenja.

Ako pojedini podaci iz odluke predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili pred­stavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka, ti podaci iz odluke se neće objaviti. U ovom slučaju odluka se u izvornom obliku dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji

Nakon konačnosti, a najkasnije pet dana, od dana konačnosti Odluke o obustavi postupka javne nabavke, lice zaposleno na poslo­vima javnih naba­vki objav­ljuje na Portalu obaveštenje o obustavi postupka jav­ne nabavke koje sadrži podatke iz Pri­loga 3K Zakona.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki unosi u aplikativni softver podatak da je postupak obustavljen u zbirni obrazac o ishodima postupka– Obrazac V1, a odgovarajuće podatke o obustav­lje­nom postupku u obrazac V2.

12. Uvid u dokumentaciju
Član 77.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka, ponuđaču se na pisani zahtev omogućava uvid u dokumentaciju, kao i kopiranje iste o njegovom trošku.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki u roku od dva dana, od prijema pisanog zahteva, po­nuđača omogućava uvid i kopiranje dokumentacije uz obavezu da zaštiti podatke koje je ponuđač ozna­čio kao poverljive.

13. Izveštavanje ponuđača
Član 78.

Komisija može u roku od pet dana, od dana do­nošenja odluke o dodeli ugo­vora/obustavi pos­tupka, sa svakim ponuđačem odvo­jeno održati sastanak na kojem će objasniti način sprovođenja pos­tupka, de­fi­nisanja uslova za učešće, način odre­đivanja spe­cifikacije predmeta javne nabavke, način odre­đi­vanja elemenata kriterijuma i meto­dologije za do­delu pondera, razloge za odbijanje ponuda, ran­giranje ponuda i sl.

Komisija je dužna da organizuje izveštavanje ponuđača ako je većina ponuda odbijena u postupku javne nabavke, čija je procenjena vrednosti veća od 250.000.000 dinara za dobra i usluge, odnosno veća od 500.000.000 dinara za radove.

O izveštavanju ponuđača i razgovoru sa po­nuđačima sačinjava se zapisnik.

14. Zahtev za zaštitu prava primljen posle donošenja odluke o dodeli ugovora/obustavi postupka
Član 79.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki, a pet dana u postupku javne nabavke male vrednosti i donošenja odluke o dodeli ugovora na osnovu okvirnog sporazuma u skladu sa članom 40a zakona.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka propisanog roka za podnošenje zahteva a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava, koje sadrži podatke iz Priloga 3LJ.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. zakona.

Član 80.

O zahtevu za zaštitu prava odlučuje komisija za javnu nabavku.

Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve propisane obavezne elemente, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom, koji se dostavlja podnosiocu zahteva i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja

Protiv zaključka naručioca u ovom slučaju podnosilac zahteva može u roku od tri dana od dana prijema zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji, dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu.

Nakon navedenog, naručilac proverava da li je zahtev podnet u roku i da li je izjavljen od strane lica koje ima aktivnu legitimaciju.

Ako je zahtev za zaštitu prava neblagovremen ili ga je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. Zaključak naručilac dostavlja podnosiocu zahteva i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja i protiv zaključka podnosilac zahteva može, u roku od tri dana od dana prijema tog zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji, dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu.

Nakon prijema žalbe naručilac će u roku od tri dana dostaviti Republičkoj komisiji potrebnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke radi odlučivanja o žalbi.

Ukoliko se u postupku prethodnog ispitivanja zahteva za zaštitu prava utvrdi da je zahtev za zaštitu prava uredan (blagovremen, izjavljen od strane aktivno legitimisanog lica i da sadrži sve obavezne podatke), naručilac će u roku od 5 dana od dana prijema urednog zahteva:

1.rešenjem usvojiti zahtev za zaštitu prava. U ovom slučaju rešenje naručilac dostavlja podnosiocu zahteva, ponuđačima i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja. Ukoliko ovim rešenjem naručilac nije usvojio sve navode zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva može pisanim izjašnjenjem nastaviti postupak pred Republičkom komisijom u roku od tri dana od dana prijema rešenja o čemu istovremeno obaveštava naručioca. U ovom slučaju naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema pisanog izjašnjenja podnosioca zahteva kompletnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke dostavi Republičkoj komisiji.

ili

2. dostaviti Republičkoj komisiji odgovor u kojem će se izjasniti na sve navode zahteva za zaštitu prava i kompletnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke, radi odlučivanja o zahtevu za zaštitu prava. U ovom slučaju naručilac je dužan da pismeno, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva Republičkoj komisiji, obavesti podnosioca zahteva.

15. Zaključenje ugovora o javnoj nabavci
Član 81.

Ugovor o javnoj nabavci, odnosno okvirni spo­razum zaključuje se nakon donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o zaključenju okvirnog spo­razuma i ako u roku predviđenom Zakonom nije pod­net zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen.

Odgovorno lice može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugo­vor o javnoj nabavci:

na osnovu okvirnog sporazuma;

u slučaju primene pregovaračkog postupka iz člana 36. stav 1. tačka 3) Zakona;

u slučaju primene sistema dinamične nabavke;

u slučaju postupka javne nabavke male vred­nosti iz člana 39. stav 6. Zakona;

ako je podneta samo jedna ponuda, osim u pre­govaračkom postupku bez objavljivanja pozi­va za podnošenje ponuda.

Član 82.

Potpisan ugovor se dostavlja ponuđaču kojem je dodeljen ugovor u roku od osam dana, od dana pro­teka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ako ponuđač, kojem je dodeljen ugovor, odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, ugovor se može za­ključiti sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Član 83.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stra­nici obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci ili okvirnom sporazumu u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora, odnosno okvirnog spo­razuma.

Nakon zaključenog ugovora lice zaposleno na poslovima javnih nabavki unosi u aplikativni sof­tver podatak da je postupak uspešno sproveden.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki nakon zaključenog ugovora unosi novog dobavljača u evidenciju o dobavljačima.
V IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
1. Praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci
Član 84.

Odgovorno lice određuje iz reda zaposlenih lice za praćenje izvršenja konkretnog ugovora o javnoj nabavci u zavisnosti od vrste predmeta na­bavke i stručnog obrazovanja iz oblasti koja je predmet nabavke, a u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Kada je to neophodno, odgovorno lice može za praćenje izvršenja ugovora odrediti i lice koje nije zaposleno u Domu za smeštaj duševno obolelih lica ,,Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac” Novi Bečej.

Član 85.

Lice koje je odgovorno za prijem predmeta nabavke dobara prilikom isporuke od strane doba­v­ljača, pregleda dobra radi provere saobraznosti sa ugovorenim količinama, kvalitetom, uzorkom, dina­mikom isporuke i slično.

Izveštaj o izvršenoj usluzi koja je predmet ugovora o javnoj nabavci kontrolišu i potvrđuju lica koja su korisnici usluga.

Nadzor nad izvođenjem radova koji su predmet ugovora o javnoj nabavci vrši zaposleni koga odredi odgovorno lice ili izabrani nadzorni organ, a u zavisnosti od vrste radova.

Nakon izvršene provere predmeta nabavke, lice zaduženo za praćenje, potpisuje otpremnicu, izveštaj o izvršenju usluge ili radova ili drugi dokument kojim se potvrđuje da je uredno izvršena obaveze dobavljača.
Član 86.

U slučaju da dobavljač ne izvršava obaveze u skladu sa ugovorom lice odgovorno za praćenje konkretnog ugovora upućuje reklamacije dobavljaču i preduzima druge mere u cilju urednog izvršenja ugo­vora i o tome pisanim putem obaveštava lice zapo­sleno na poslovima javnih nabavki.

Komunikacija sa dobavljačem u vezi izvršenja ugovora obavlja se u skladu sa zakonom.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki, na osnovu izveštaja o preduzetim merama, predlaže odgovornom licu realizaciju sredstava fi­nansij­skog obezbeđenja i/ili raskid ugovora.
2. Izmene tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci
Član 87.

Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, , pod uslovom da je ta mogućnost jasno i precizno navedena u konkursnoj dokumentaciji i ugovoru o javnoj nabavci.

Limiti iz prethodnog stava ne odnose se na viškove radova ukoliko su isti ugovoreni.

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu cene i drugih bitnih elemenata ugovora iz objek­tivnih razloga koji moraju biti jasno i precizno određeni u konkursnoj dokumentaciji, ugovoru o javnoj nabavci, odnosno predvi­đeni posebnim propisima. Promenom cene ne smatra se usklađivanje cene sa unapred jasno definisanim parametrima u ugovoru i konkursnoj dokumentaciji.

Izmenom ugovora o javnoj nabavci ne može se menjati predmet nabavke.

U slučaju izmene ugovora naručilac je dužan da donese odluku o izmeni ugovora koja sadrži podatke u skladu sa Prilogom 3L i da u roku od tri dana od dana donošenja istu objavi na Portalu javnih nabavki i izveštaj dostavi Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.”.

Po donošenju odluke o izmeni ugovora, lice za­posleno na poslovima javnih nabavki unosi u apli­ka­tivni softver odgovarajuće podatke o izmeni ugovora.
VI NABAVKE ČIJA JE PROCENJENA VREDNOST NIŽA OD 500.000 DINARA

Član 88.

Nabavke čija procenjena vrednost nije veća od 500.000,00 dinara, a ukoliko ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 500.000,00 dinara, sprovode se po pra­vilima propisnim ovim Pravilnikom.

1. Sprovođenje nabavki čija je procenjena vrednost
niža od 500.000 dinara
Član 89.

Nabavku iz člana 88. ovog pravilnika spro­vodi lice zaposleno na poslovima javnih nabavki ili drugi zaposleni koga odgovorno lice ovlasti da sprovede konkretnu nabavku.

Zaposleni zadužen da sprovede nabavku dužan je da izvrši ispitivanje tržišta, spreči postojanje sukoba interesa, obezbedi konku­renciju i da obez­bedi da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene.

Član 90.

Zaposleni zadužen da sprovede nabavku mora da ima preciznu specifikaciju dobara, usluga ili radova koji se nabavljaju i da ima informaciju o raspoloživim sredstvima za tu nabavku.

Lice iz stava 1. ovog člana istražuje tržište predmeta nabavke tako što prvo pravi listu poten­cijalnih ponuđača.

Nakon utvrđivanja liste potencijalnih ponuđa­ča, lice iz stava 1. ovog člana vrši istra­živanje tržišta tako što ponuđačima dostavlja putem elek­tronske pošte, faksa ili pisanim putem speci­fi­kaciju i opis predmeta nabavke uz zahtev da u odre­đenom roku dostave cene i ostale uslove na­bavke: rok plaćanja, rok isporuke, period garan­cije i slično, koji su od značaja za ekono­mičnost nabavke.

Rok koji se ostavlja kontaktiranim ponuđačima mora biti primeren predmetu nabavke i mora biti poznat kontaktiranim ponuđačima.

Kada god je to moguće, imajući u vidu predmet nabavke, lice iz stava 1. ovog člana kontaktira naj­manje tri potencijalna ponuđača, osim u opravdanim slučajevima, kada se mogu kontaktirati i dva potencijalna ponuđača.

Nakon dobijanja traženih podataka od kontak­tiranih ponuđača, lice iz stava 1. ovog člana vrši njihovu ocenu i bira najpovoljnijeg ponuđača.

Član 91.

O sprovedenom koracima u istraživanju trži­šta zaposleni je zadužen da sprovede nabavku sači­njava Zapisnik koji sadrži sledeće podatke:

datum i vreme obavljanja svih radnji u toku nabavke,

spisak potencijalnih ponuđača prema saz­nanju lica zaduženog za nabavku,

spisak kontaktiranih ponuđača,

podatke dobijene od kontaktiranih ponuđača,

podatke o najpovoljnijem ponuđaču,

potpis lica koje je sprovodilo istraživanje tržišta.

Zapisnik o istraživanju tržišta se dostavlja odgovornom licu.

Uz Zapisnik o istraživanju tržišta, lice iz stava 1. ovog člana dostavlja i model narudž­benice odnosno ugovora o nabavci

Član 92.

Istraživanje tržišta, u slučaju jednostavnih predmeta nabavki, dostupnih širokom tržištu, može se sprovoditi pozivanjem potencijalnih doba­v­­ljača, pretraživanjem specijalizovanih oglasa ili internet stranica i slično.
Član 93.

Nakon sprovedene nabavke iz člana 88. ovog pravilnika lice zaposleno na poslovima javnih nabavki unosi u aplikativni softver odgovarajuće podatke u Obrazac G.

VII EVIDENTIRANJE I IZVEŠTAVANJE
Član 94.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki pri­kuplja i evidentira podatke o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovo­rima o javnim nabavkama.

1. Dinamika evidentiranja
Član 95.

Evidentiranje podataka vrši se kontinuirano unošenjem odgovarajućih podataka u aplikativni softver Uprave za javne nabavke, a na način utvrđen propisima o javnim nabavkama i ovim pravilnikom.

2. Evidentiranje podataka o postupcima nabavki
Član 96.

Evidentiranje podataka o postupcima nabavki obuhvata:

evidentiranje uspešno sprovedenih postu­paka javnih nabavki i postupaka javnih na­bavki male vrednosti,

evidentiranje podataka o obustavljenim pos­­tupcima javnih nabavki i podataka o obu­s­tavljenim postupcima javnih nabavki male vrednosti,

evidentiranje podnetih zahteva za zaštitu prava i odluka donetih u postupcima za zaštitu prava,

evidentiranje podataka o obustavljenim postupcima javnih nabavki i javnih nabavki male vrednosti,

evidentiranje podataka o potpuno ili deli­mično poništenim postupcima javnih nabav­ki i postupcima javnih nabavki male vred­nosti,

evidentiranje podataka o sprovedenim pos­tup­cima u oblasti odbrane i bezbed­nosti

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki evidentiranje ovih podataka vrši odmah po okon­čanju svakog pojedinačnog postupka javne nabavke.
3. Evidentiranje podataka o zaključenim ugovorima
Član 97.

Evidentiranje podataka o zaključenim ugovo­rima obuhvata:

evidentiranje podataka o zaključenim ugo­vorima u postupcima javnih nabavki i pos­tupcima javnih nabavki male vrednosti,

evidentiranje podataka o izvršenju zaklju­čenih ugovora o javnim nabavkama,

evidentiranje podataka o izmenama ugovora o javnim nabavkama,

evidentiranje podataka o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje.

Lice zaposleno na poslovima javnih nabavki evi­dentiranje podataka iz stava 1. ovog člana vrši odmah po zaključenju, izvršenju/ neizvršenju ili izmeni ugovora o javnoj nabavci.

4. Tromesečni izveštaji o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama
Član 98.

Po isteku tromesečja, a najkasnije do 10. u me­secu koji sledi po isteku tromesečja, lice zapo­sleno na poslovima javnih nabavki vrši proveru podataka unetih u aplikativni softver, vrši even­tualne korekcije i formira elektronski fajl izveš­taja koji putem elektron ske pošte dostavlja Upravi za javne nabavke.

Odštampani obrasci koje potpisuje odgovorno lice čuvaju se u arhivi.

Član 99.

U slučaju da Uprava za javne nabavke zatraži izveštaj sa do­datnim podacima o pojedinačnom ugo­voru ili postupku javne nabavke, lice zaposleno na poslovima javnih nabavki tražene podatke dos­tavlja u roku od osam dana, od dana prijema zahteva.

5. Čuvanje dokumentacije
Član 100.

Dokumentacija vezana za javne nabavke čuva se u skladu sa propisima koji uređuju oblast doku­men­tarne građe i arhiva, najmanje deset godina od iste­ka ugovorenog roka za izvršenje pojedinačnog ugo­vora o javnoj nabavci, odnosno pet godina od do­nošenja odluke o obustavi postupka.

VIII ZAVRŠNA ODREDBA
Član 101.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.
U Novom Bečeju
Dana 02.12.2015.godine Za Upravni odbor

Cecilija Šajber