DEFEKTOLOŠKA SLUŽBA

Naš cilj je jednostavan-da se iskoriste potencijali (snage) i dosegne maksimum funkcionalnosti!

 

Delokrug rada defektološke službe podrazumeva:

 • Sprovođenje programa primarne i sekundarne prevencije, detekcije, raznih vidova procene, kliničkog tretmana i individualne podrške osobama sa teškoćama u razvoju (prvenstveno mentalnom razvoju, a zatim osobama sa govornim, senzornim i motoričkim, kao i osobama sa poremećajem u ponašanju),
 • Učešće u raznim fazama radnog osposobljavanja i socijalne integracije i inkluzije,
 • Rad u inkluzivnom okruženju, uz izradu i sprovođenje individualnog plana,
 • Savetodavni rad sa korisnicima, njihovim zakonskim starateljima i drugim osobama u neposrednom kontaktu sa korisnikom,
 • Saradnja sa stručnim radnicima i stručnim saradnicima na nivou ustanove, kao i drugim relevantnim službama u lokalnoj zajednici i šire,

 

Defektološki tretmani su individualizovani ili grupni, prilagođeni sposobnostima i potrebama svakog korisnika i podrazumevaju:

 •    tretman kognitivnih sposobnosti
 •    tretman motoričkih sposobnosti
 •    tretman govorno-jezičkih sposobnosti
 •    tretman senzornih sposobnosti
 •    tretman adaptivnog ponašanja (konceptualne, socijalne i praktične veštine)
 •    tretman reedukacije psihomotorike
 •    tretmani relaksacije

Pogledajte još: