Radna terapija – radionice

Prilikom prijema svakog korisnika u ustanovu prisutni su stručni radnici, radni terapeut i medicinsko osoblje. Već prilikom prvog susreta sa novim korisnikom uradi se trijaža i prva procena potreba i želja korisnika. U adaptacionom periodu intenzivno se sa njim radi kako bi se što lakše navikao na život u domu. Prema njegovim potrebama izrađuje se individualni plan. Obraća se pažnja na verbalno-neverbalne komunikacijske veštine, preostale kognitivne funkcije, stavove, raspoloženja i radi se na tome da se stekne uvid u istoriju korisnikovih aktivnosti i interesovanja, što je ujedno potencijal za dalje planiranje radno terapijskog procesa. Za angažovanje u radionicama  najvažnija je želja korisnika da se bavi određenim poslom. Uradi se procena njegovih preostalih sposobnosti  i mogućnost da se angažuje u jednoj od radionica. Upoznaje se sa radnim instruktorom i ostalima iz grupe koji rade u toj radionici, sa terminima kada se radi i  polako se uvodi u posao. U početku su to nespretno urađeni radovi ali  se kroz iskustvo i broj urađenih predmeta stiče sigurnost i spretnost.

U ustanovi su dobro razvijene  i organizovane sledeće radionice: krojačka, stolarska, grnčarska  i lutkarska.

Pogledajte još: