Psihološka zaštita

Rad sa korisnicima, naravno, predstavlja deo posla kome psiholog posvećuje najviše vremena. On obuhvata individualne intervencije sa korisnicima koje se sastoje u savetodavnom radu, psihoterapiji stanja, osećanja i ponašanja, specifičnih za svakog korisnika, i svakodnevne savetodavne kontakte sa korisnicima. U ovom delu se najviše koriste tehnike iz oblasti bihejvioralne terapije. Kada su korisnici u boljoj remisiji, sa njima se radi i psihoterapijski, uglavnom koristeći geštalt tehnike.

Razgovori sa korisnicima se obavljaju u kancelariji psihologa, koja odgovara svim zahtevima mira i privatnosti, ili u sobi u kojoj je korisnik smešten. Korisnici se na razgovore javljaju sami, pozivaju se na osnovu procene psihologa da im je razgovor potreban ili bivaju upućeni od strane ordinirajućeg lekara ili neuropsihijatra. Ovaj vid rada je najzastupljeniji zbog specifične strukture korisnika i njihove psihopatoligije koja najčešće zahteva punu pažnju i individualni pristup.

Pogledajte još: